文档


Thông báo 11/TB-UBND document.of UBND phường Ninh Dương: Thông báo về việc yêu cầu đối với chủ vật nuôi và quy trình xử lý chó mèo thả rông trên địa bàn phường Ninh Dương
象征:
11/TB-UBND
发行日期:
08/03/2024
生效日期:
09/03/2024
引用:
Thông báo về việc yêu cầu đối với chủ vật nuôi và quy trình xử lý chó mèo thả rông trên địa bàn phường Ninh Dương
在哪里发行:
UBND phường Ninh Dương
签署人:
Vũ Xuân Hùng (Phó chủ tịch UBND phường)
captcha
Loading...