文档


Quyết định 112/QĐ-XPHC document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Thu Hương
象征:
112/QĐ-XPHC
发行日期:
12/01/2024
生效日期:
12/01/2024
引用:
Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Thu Hương
在哪里发行:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
签署人:
Nguyễn Phúc Vinh
Loading...