文档


Quyết định 438-QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn TP MC
象征:
438-QĐ-UBND
发行日期:
02/02/2024
生效日期:
02/02/2024
引用:
Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn TP MC
在哪里发行:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
签署人:
Hồ Quang Huy
原创内容:
Loading...