文档


Quyết định 2966/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A1 - Khu trung tâm đô thị hiện hữu tại các phường: Hòa LNinh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
象征:
2966/QĐ-UBND
发行日期:
13/10/2022
生效日期:
13/10/2022
引用:
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A1 - Khu trung tâm đô thị hiện hữu tại các phường: Hòa LNinh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
在哪里发行:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
签署人:
Hồ Quang Huy
Loading...