document.header


Kế hoạch 01/KH-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã năm 2024
document.number:
01/KH-UBND
document.publishdate:
04/01/2024
document.effectivedate:
04/01/2024
document.summary:
Duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã năm 2024
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Vũ Tuấn Anh
document.attach:
captcha
Loading...