document.header


Báo cáo 771/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thứ 8 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
document.number:
771/BC-UBND
document.publishdate:
22/08/2022
document.effectivedate:
22/08/2022
document.summary:
Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thứ 8 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...