document.header


Thông báo 33/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thông báo kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của bà Tống Thị Lan liên quan đến GPMB dự án Khu đô thị mới Tây Ka Long
document.number:
33/TB-UBND
document.publishdate:
19/01/2024
document.effectivedate:
19/01/2024
document.summary:
Thông báo kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của bà Tống Thị Lan liên quan đến GPMB dự án Khu đô thị mới Tây Ka Long
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
captcha
Loading...