document.header


Thông báo 11/TB-UBND document.of UBND phường Ninh Dương: Thông báo về việc yêu cầu đối với chủ vật nuôi và quy trình xử lý chó mèo thả rông trên địa bàn phường Ninh Dương
document.number:
11/TB-UBND
document.publishdate:
08/03/2024
document.effectivedate:
09/03/2024
document.summary:
Thông báo về việc yêu cầu đối với chủ vật nuôi và quy trình xử lý chó mèo thả rông trên địa bàn phường Ninh Dương
document.agency.issued:
UBND phường Ninh Dương
document.signature:
Vũ Xuân Hùng (Phó chủ tịch UBND phường)
captcha
Loading...