document.header


Quyết định 9606/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
document.number:
9606/QĐ-UBND
document.publishdate:
11/11/2022
document.effectivedate:
11/11/2022
document.summary:
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
Loading...