Tài liệu tuyên truyền 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2013)

12/10/2023 09:55

https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/hoinongdan/Lists/TinTuc/Attachments/4791/Infographic%20Tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%2060%20n%C4%83m%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20t%E1%BB%89nh%204.pdf

Tài liệu
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG NINH
Loading...