Tham gia, đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Cổng thông tin điện tử Thành phố đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XXIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến.

Để các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố được cụ thể, chặt chẽ, khoa học, dễ hiểu, dễ tiếp thu, phát huy cao độ trí tuệ các tầng lớp nhân dân, xin gợi ý một số nội dung cụ thể như sau:

Quan điểm chung: Việc đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể; trong đó đề nghị tập trung góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị.

1. Về chủ đề: Dự thảo nêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc Quốc phòng - an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại; từng bước xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.”. Chủ đề đã nêu được các thành tố và mục tiêu của nhiệm kỳ chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào? Vì sao?

2- Về phần thứ nhất: Kết quả thực nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020:Đề nghị cho ý kiến về: (1)Nội dung đánh giá tổng quát các vấn đề và nêu kết quả cụ thể ở các tiểu mục, phần số liệu chứng minh đã được thể hiện rõ trong phụ lục và phụ biểu sẽ được đính kèm theo báo cáo.(2) Những hạn chế, khuyết điểm được nhận định chung ở các mục đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với tình hình chưa? (3)Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đã đầy đủ và chính xác chưa? nhất là nguyên nhân chủ quan.(4) Một số kinh nghiệm được rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng bộ Thành phố đã đầy đủ và đúng với thực tiễn của nhiệm kỳ qua chưa?

3- Về phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đề nghị cho ý kiến về: (1) Dự báo tình hình và mục tiêu tổng quát 5 năm tới. (2) Các chỉ tiêu chủ yếu, các chỉ tiêu đề ra đã đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển của Thành phố chưa? Trong đó tập trung vào các chỉ tiêu: Về kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng. (3) dự thảo đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đầy đủ chưa và phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển của Thành phố chưa?

4- Các ý kiến đóng góp, tham gia gửi về:

 - Trung tâm Truyền thông và văn hóa Thành phố, địa chỉ hòm thư ttttvvh.mc@quangninh.gov.vn Các ý kiến này sẽ được lựa chọn để đăng lên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

- Trực tiếp gửi về Ban Tuyên giáo Thành uỷ qua hòm thư: bantuyengiaothanhuymongcai@gmail.com

5-Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày đăng dự thảo Báo cáo chính trị (10 – 01 – 2020) đến hết ngày 10 - 02 - 2020.

Danh sách tệp đính kèm

Loading...