ỦY BAN NHÂN NHÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông báo v/v tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tại khu 1, khu 2, khu 4, khu 5, khu 6 phường Hải Hòa

Loading...