document.header


Thông báo 226/TB-HĐND document.of HĐND thành phố: Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
document.number:
226/TB-HĐND
document.publishdate:
13/11/2023
document.effectivedate:
13/11/2023
document.summary:
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
captcha
Loading...