ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Lấy ý kiến tham gia đối với Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị hiện hữu (khu A1), thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

16/07/2021 14:58

Loading...