THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

03/03/2014 00:00

1. Thông tin về đơn vị

- Tên cơ quan đơn vị: Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái

- Địa chỉ: số 22 đường Hữu Nghị - phường Trần Phú – TP Móng Cái

- Số điện thoại: 0203.3.777.782

          - Emai: bqlckqtmongcai.mc@quangninh.gov.vn

2. Chức năng, quyền hạn

 Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 06/5/1998 của UBND tỉnh Quảng Ninh; năm 2016, Ban quản lý Bến và phương tiện trên sông biên giới được sáp nhập vào Ban QLCKQT Móng Cái theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Móng Cái, có con dấu và tài khoản riêng; tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức bộ máy biên chế gồm: 01 Trưởng Ban chuyên trách, 03 Phó Trưởng ban và các phòng chức năng (Văn phòng, Trạm Bắc Luân, Trạm Ka Long, Trạm Thành Đạt, Trạm Lục Lầm).

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLCKQT Móng Cái: 

(1) Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu theo quy định. 

(2) Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Nội quy cửa khẩu; tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành. Đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo đúng Nội quy cửa khẩu. 

(3) Tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong việc kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải trên bộ và phương tiện thủy qua cửa khẩu, điểm thông quan. 

(4) Bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu, điểm thông quan thống nhất, hợp lý theo quy định của pháp luật.

(5) Tổ chức phối hợp và giải quyết vướng mắc phát sinh; phối hợp quản lý các bến thủy nội địa theo thẩm quyền; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực cửa khẩu, điểm thông quan, bến và tuyến sông theo thẩm quyền quản lý; giải quyết các vấn đề ách tắc, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong địa bàn quản lý. 

(6) Thông báo cơ chế, chính sách và những chỉ đạo, điều hành của các cơ quan liên quan đến các lực lượng chức năng; phổ biến tuyên truyền pháp luật và các quy định của Nhà nước tại khu vực cửa khẩu, điểm thông quan, giao thông đường thủy nội địa, bến bãi bốc xếp hàng hóa trên sông biên giới; phối hợp tham mưu công tác quản lý các phương tiện thủy nội địa hoạt động vận tải hàng hóa XNK trên sông biên giới. 

 (7) Tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các giải pháp điều hành hoạt động tại cửa khẩu, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định hoặc kiến nghị với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

(8) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách quản lý cửa khẩu, biên giới tham mưu trình cấp có thẩm quyền thực hiện các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu.

(9) Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và 01 năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động; báo cáo tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp với những người làm việc thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng chức năng vi phạm hành chính hoặc không chấp hành Nội quy cửa khẩu. 

(10) Thu các loại phí sử dụng kết cấu hạ tầng cửa khẩu, thu dịch vụ cửa khẩu có liên quan tại các cửa khẩu, điểm thông quan. 

(11) Xây dựng kế hoạch sửa chữa, đầu tư, trang bị phục vụ hoạt động của các lực lượng tại cửa khẩu; quản lý, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất được giao; đảm bảo vệ sinh môi trường giữ gìn an ninh trật tự tại cửa khẩu.

(12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái giao theo quy định của pháp luật.

 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Đồng chí: Trần Bích Ngọc

- Chức danh:       Trưởng ban

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sĩ QLKT.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0913396031

- Email: tranbichngoc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Tiến An

- Chức danh:      Phó Trưởng ban

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh thương  mại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại:   02033777435

-Email: nguyentienan@quangninhgov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thư

- Chức danh: Phó Trưởng Ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế  (Cử nhân Kinh tế đối ngoại).

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-  Email: nguyenngocthu.mc@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0946395333
 


 

Đồng chí: Dương Mạnh Hà

- Chức danh: Phó Trưởng Ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-  Email: duongmanhha.mc@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0834.765.765
 


 
DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CÁC TRẠM, ĐỘI TRỰC THUỘC
1. Đội văn phòng 

Đồng chí: Vũ Thị Thu Đông

- Chức danh: Đội Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD khách sạn

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

-  Email: vuthithudong@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0789335688


 

Đồng chí: Trần Văn Hiên

- Chức danh: Phó Đội Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

-  Email: tranvanhien.mc@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0983869929


 

Đồng chí: Lê Phước Hạnh

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0936883970


 
2. Trạm Ka Long: 

Đồng chí: Phạm Đức Thanh

- Chức danh: Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0909665317


 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Long

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0788388838


 

Đồng chí: Dương Văn Khoa

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học quốc tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0388988333

3. Trạm Thành Đạt: 

Đồng chí: Hoàng Văn Thư

- Chức danh: Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0913396006


 

Đồng chí: Bùi Thị Ngà

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904087567


 

Đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Ninh

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Mạng và hệ thống viễn thông

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0913009288


 
4. Trạm Bắc Luân 

Đồng chí: Trương Đình Suy

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904141820


 

Đồng chí: Đinh Thái Sơn

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Tiếng Trung.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0379115666
 


 
5. Trạm Lục Lầm 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

- Chức danh: Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904355317


 

Đồng chí: Nguyễn Đình Tuấn

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: (Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0386928888


 

Đồng chí: Phùng Thị Xuân

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0912370208


 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Hằng

- Chức danh: Phó Trạm Trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0383169659


 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...